:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ::
 

       1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคง
          1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และ
                ความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          1.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
          1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่

      2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขัน
          2.1 พัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนเพื่อรองรับการแข่งขัน
          2.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
                เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม
          2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา

      3. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
         3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน
         3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
              ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
         3.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา)
         3.4 พัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
       4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้
            ได้อย่างหลากหลาย  ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
       4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้
             การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21

    5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
        5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้

    6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดและฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
       6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       6.3 สนับสนุนให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
            ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
       6.4 ส่งเสริมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้าง
             คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

 

ศึกษาธิการ

  

 นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

 

 

 ลิ้งค์หน่วยงานการศึกษา

QR-CODE

แบบประเมิน ITA หน่วยงาน

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3064-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 122 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

4255310
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
6208
23038
4213428
45378
148588
4255310

Your IP: 3.236.122.9
2021-05-15 00:22

Calendar

May 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th
Admin ... Amornrath Jinda : sirkan0807@gmail.com