;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

การประเมิน ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

    9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

               1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน     

               2) ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร,คณะผู้บริหาร,บุคลากร)    

               3) อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน   

               4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

               5) ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์หน่วยงาน,ที่ตั้งหน่วยงาน)

               6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                          - พระราชบัญญัติ

                          - พระราชกฤษฎีกา

                          - กฏกระทรวง

                         - ประกาศกระทรวง

                        - ระเบียบ

                       - มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

    9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

               7) ข่าวประชาสัมพันธ์

                        - ข่าวผู้บริหาร

                        - ข่าวประชาสัมพันธ์

                       - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

                      - ข่าวการศึกษา             

    9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

               8) Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ

               9) Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

9.2 การบริหารงาน

    9.2.1 แผนดำเนินงาน

               10) แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

               11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

               12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

    9.2.2 การปฏิบัติงาน

             13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    9.2.3 การให้บริการ

             14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

             15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

             16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             17) E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

     9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

           19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

                       (รอบ 6 เดือน)

           20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

      9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2563

           22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

           24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      9.4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                - การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

                - การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

             26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

       9.5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

           29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

                        - คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

                       - คำสั่งแต่งตั้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

       30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 

                   - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2563

                   - ผลการดำเนินงาน 2563

        9.5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

           33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

ศึกษาธิการ

 

นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์
  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

 

รองศึกษาธิการ

 

นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 

 

ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

......................................

 

 

QR-CODE

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3065-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

7675875
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
700
3232
11527
7636642
132774
124739
7675875

Your IP: 3.233.219.103
2023-05-31 08:03
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th