;
:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :: :: นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ ใช้วิถีชีวิตพอเพียง :: ศธจ.นครปฐม ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ::
 

×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 914
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 921

คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประกอบด้วย นางสาลิณี  ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นางสาวปฤศนันท์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
และ นางรัชนก บรมสถิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ออกตรวจติดตามโรงเรียนเสริมสวยกฤษณา โรงเรียนสอนศิลปะทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ
และโรงเรียนกวดวิชาเลิร์นนิ่งแลนด์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 
information

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ....

21 มิถุนายน 2565
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.นครปฐม ได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.นครปฐม ได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการใช้จ่า...

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ศธจ.นครปฐม ได้ดำเนินการ...

10 มิถุนายน 2565
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ศธจ.นครปฐม ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ...

09 พฤษภาคม 2565
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล และโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมนางก...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเ...

27 พฤษภาคม 2565
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565ณ ห้อ...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินัก...

09 พฤษภาคม 2565
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบห...

วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั...

06 พฤษภาคม 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้ออกตรวจติดตามโรงเรียนเตรียมสอบตรงอุดมศึกษา (นครปฐม) โรงเรียนดนตรีนครปฐม โรงเรียนกวดวิชาศราโรจน์ และโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยวิไล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประกอบด้วย นางสาลิณี  ธวัฒน์อธ...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั...

06 พฤษภาคม 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้ออกตรวจติดตามโรงเรียนเสริมสวยกฤษณา โรงเรียนสอนศิลปะทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ และโรงเรียนกวดวิชาเลิร์นนิ่งแลนด์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประกอบด้วย นางสาลิณี  ธวัฒน์อธ...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่...

06 พฤษภาคม 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : พาน้องกลับห้องเรียนเตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษษธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิ...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. การเรียกรายงานตัวเพื่อบรร...

06 พฤษภาคม 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมเตรียมความ...

06 พฤษภาคม 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตาม 5 นโยบาย เร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั...

06 พฤษภาคม 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้ออกตรวจติดตามโรงเรียนกวดวิชาพัฒนาภาษาและวิชาการ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา และโรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยะสร้างได้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประกอบด้วย นางสาลิณี  ธวัฒน์อธ...

วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั...

29 เมษายน 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้ออกตรวจติดตามโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครปฐม และ โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อี ซี ซี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประกอบด้วย นางสาลิณี  ธวัฒน์อธ...

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป...

29 เมษายน 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด...

วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั...

29 เมษายน 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้ออกตรวจติดตามโรงเรียนบ้านหนุนใจเสริมภาษาต่างประเทศนครชัยศรี และโรงเรียนกวดวิชาธรณธรรม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประกอบด้วย นางสาลิณี  ธวัฒน์อธ...

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ...

29 เมษายน 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 15/2565 และเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเข้าร...

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ...

29 เมษายน 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายคมสัน  เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอ...

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมก...

29 เมษายน 2565
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อ...

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง...

29 เมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 2/2565

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น...

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565 ศธจ.นครปฐม เตรียมความพร้อมในการจั...

21 เมษายน 2565
วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565 ศธจ.นครปฐม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแต่งตั้งครูผู้ช่วย

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2565 นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมซักซ้อมความ...

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะ...

21 เมษายน 2565
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 14/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโร...

วันที่ 18 เมษายน 2565 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงาน...

21 เมษายน 2565
วันที่ 18 เมษายน 2565 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ร่วมประชุมผู้บ...

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะ...

25 มีนาคม 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจัีงหวัดนครปฐม

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการศ...

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งค...

25 มีนาคม 2565
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค คกรณีบุคคลไม่สามารถเข้ารับ...

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเตรี...

15 มีนาคม 2565
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเตรียมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเตรียมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน...

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมแสด...

17 มีนาคม 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยปร...

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมก...

15 มีนาคม 2565
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565  ศธจ.นครปฐม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่  3/25...

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการ...

14 มีนาคม 2565
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี...

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมโครง...

14 มีนาคม 2565
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ให้นโ...

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมการจัดสอบแข่ง...

14 มีนาคม 2565
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมการจัดสอบแข่งขันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการใน...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมค...

17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คร...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนาน...

17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการประเมินผลงานฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นปร...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนา...

17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนา...

14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะวิทยากรโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็น...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนา...

17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสอบ O-NET

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ศธจ.นครปฐม เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยจ...

14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ศธจ.นครปฐม เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยจังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นครปฐม...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจ...

14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุม กศจ.ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ดำเนินการประ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจ...

14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันครูครั้งที่ 66

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานพิ...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมสร้...

14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามแผนยุทธศาส...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอ...

03 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม(อกศจ.)ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม(อกศจ.)ค...

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ฺ ได้มอบหมายให...

03 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ฺ ได้มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่่วนราชการจังหวัดนครปฐม

วันที่  31 มกราคม  2565  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์ฺ ได้มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์  ตำแหน่...

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจ...

31 มกราคม 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย(100 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 27 มกราคม 2565  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา  อ...

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ...

31 มกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการ ประชุมมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทอ...

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสา...

31 มกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับมอบถุงยังชีพ เพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน จากสภากาชาดไทย

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้...

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจ...

28 มกราคม 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 มกราคม 2565  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์...

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจ...

26 มกราคม 2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานฯ

วันที่ 26 มกราคม 2565  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรใ...

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายคงกระพัน​ เวฬุสา​โรจน์ ศึกษาธิการจั...

22 มกราคม 2565
วันที่ 22 มกราคม 2565 นายคงกระพัน​ เวฬุสา​โรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่​ 22​ มกราคม​ 2565​ นายคงกระพัน​ เวฬุสา​โรจน์​ ศึกษา​ธิการ​จังหวัด​นครปฐม​ เป็นประธาน​การ​ประช...

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

27 ธันวาคม 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ...

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกร...

10 มกราคม 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/...

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการค...

27 ธันวาคม 2564
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ศธจ.นครปฐม เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหร...

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณ...

10 มกราคม 2565
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้...

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอน...

27 ธันวาคม 2564
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม(อกศจ.)ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม(อกศจ.)ครั...

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาส...

16 ธันวาคม 2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.20 น. ศธจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพ...

07 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.20 น. ศธจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.20 น. ศธจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่...

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดพิธีมอบหนั...

02 ธันวาคม 2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เ...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ...

01 ธันวาคม 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ณ ห้องประช...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมค...

01 ธันวาคม 2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ครั้งท...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมวางพวงมาลา วันสมเด...

26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมวางพวงมาลา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจัง...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประสานแผนการต...

17 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564   ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธ...

17 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ร่วมพิธ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธ...

17 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  นายปัญญา บูรณะนันทสิริ  รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจั...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

06 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศ...

06 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภท...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลู...

05 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมือ...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม โดยคุรุสภาจ...

05 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม โดยคุรุสภาจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม โดยคุรุสภาจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบ "รางวัลครูข...

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวง...

01 ตุลาคม 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางณิชชารัช ...

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า เป็น...

01 ตุลาคม 2564
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฯ

วันที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางก...

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายธวัชชัย ชูห...

01 ตุลาคม 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธาน...

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

01 ตุลาคม 2564
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ครั้งที่...

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุม SD...

01 ตุลาคม 2564
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุม SDG4

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ...

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุ...

01 ตุลาคม 2564
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม(อกศจ.)ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม(อกศจ.)ครั...

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการก...

06 กันยายน 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้่นที่ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 กันยายน 2564  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปา...

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายธวัชชัย ชูห...

06 กันยายน 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์(zoom) ของ สป.ศธ.

วันที่ 2 กันยายน 2564  เวลา 13.00 - 15.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประช...

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

01 กันยายน 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/256...

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

10 มิถุนายน 2564
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 มิถุนายน  2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั...

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมค...

06 สิงหาคม 2564
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง...

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวั...

17 สิงหาคม 2564
ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล ตามโครงการ Inovation for thai education(IFTE)

วันที่ 9 - 10  สิงหาคม 2564   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลโดยนางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ จัดประชุมปฏิบั...

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีปฏิบัติที่เป็น...

17 สิงหาคม 2564
ศธจ.นครปฐม จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบ...

ศธจ.นครปฐม โดย นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ปร...

09 มิถุนายน 2564
ศธจ.นครปฐม โดย นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่่วย สังกัด สพฐ.

ศธจ.นครปฐม โดย  นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายปัญญา บูรณะนันทสิริ รอง ศธจ.นครปฐมปร...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม รับมอบนโยบาย...

26 พฤษภาคม 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม รับมอบนโยบายการตรวจราขการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม รับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุม...

20 พฤษภาคม 2564
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/25...

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

29 เมษายน 2564
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 เมษายน  2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้...

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธ...

08 เมษายน 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานการประชุมกา...

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการ...

29 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563

วันที่  24  มีนาคม  2564  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามส...

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษ...

29 มีนาคม 2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการและเ...

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรร...

29 มีนาคม 2564
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่  2/...

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังห...

09 มีนาคม 2564
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564  นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัต...

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึก...

09 มีนาคม 2564
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมกำหนดมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานประชุมกำห...

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษา...

08 มีนาคม 2564
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน  ประชุมคณะ...

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดน...

08 มีนาคม 2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมFครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ศธจ.นครปฐม ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้โครง...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ...

23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมการบริหารงานบุคคลฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ...

23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการรับรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการร...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึ...

17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมก...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที...

15 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการการเปิดเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายปัญ...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศ...

11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายไชยาก...

ศธจ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำ...

10 กุมภาพันธ์ 2564
ศธจ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

ศธจ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึก...

วันที่ 3 ก.พ. 64 ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจดูแ...

08 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 3 ก.พ. 64 ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจดูแล และเฝ้าระวังฯ

วันที่ 3 ก.พ. 64  ศูนย์เสมารักษ์  ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจดูแล และเฝ้าระวัง นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษา...

วันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุม อกศจ. ครั้...

03 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น.  ศธจ.นครปฐม  ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 1/2564โดยมี นายโรจนะ  กฤษเจริญ   เ...

วันนี้ 31 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิกา...

01 กุมภาพันธ์ 2564
วันนี้ 31 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 9/2564

วันนี้ 31 ม.ค.64  เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ...

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิ...

28 ธันวาคม 2563
วันที่ 25 ธ.ค. 63  เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 25 ธ.ค. 63  เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอน...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษ...

24 ธันวาคม 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรร...

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึ...

14 ธันวาคม 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมก...

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษา...

17 ธันวาคม 2563
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ Show & Share Vocational Education ยกกำลังสอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกร...

17 ธันวาคม 2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 10/2563)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 10...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอ...

12 ธันวาคม 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึก...

12 ธันวาคม 2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิต...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษา...

12 ธันวาคม 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหว...

27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพี่เลี...

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการประชุมพบปะส่วนรา...

02 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการประชุมพบปะส่วนราชการและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศธจ.นครปฐม  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้ารา...

ศธจ.นครปฐม ยินดีต้อนรับท่านศึกษาคนใหม่ นายธวัชชัย ชูหน้า...

27 พฤศจิกายน 2563
ศธจ.นครปฐม ยินดีต้อนรับท่านศึกษาคนใหม่ นายธวัชชัย ชูหน้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศธจ.นครปฐม ยินดีต้อนรับท่านศึกษาคนใหม่ นายธวัชชัย  ชูหน้า ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.05 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพ...

23 ตุลาคม 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.05 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ศธจ.นครปฐม โดย นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นำคณะข้ารา...

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดโครงการแ...

25 กันยายน 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการยกระด...

วันที่ 3 กันยายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุม การเสวนาทางวิชาก...

11 กันยายน 2563
วันที่ 3 กันยายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุม "การเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดฯ

วันที่ 3 กันยายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุม "การเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับค...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการขับเคล...

03 กันยายน 2563
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2563  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบ...

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัด...

25 สิงหาคม 2563
วันที่ 22 สิงหาคม 2563  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย "EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ"

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด   การประชุมปฏิ...

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษ...

25 สิงหาคม 2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโ...

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

25 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน การประชุ...

วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจัง...

05 สิงหาคม 2563
วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วย นางสาวนงนุช ดวงพรก...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุม พิจาร...

05 สิงหาคม 2563
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุม พิจารณาคัดเลือกรูปแบบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานก...

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว...

05 สิงหาคม 2563
วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563  เวลา 07.00 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะข้าราชก...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม รับการตรวจราช...

10 กรกฎาคม 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมรับการต...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบร...

08 กรกฎาคม 2563
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวย...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกร...

08 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่  ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม คณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาต...

08 กรกฎาคม 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม คณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการป้องกัน และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ศธจ.นครปฐม   ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ย...

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเป...

29 มิถุนายน 2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ปฏิบัติการ Coaching และประเมินครูแกนนำเพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับคณะ...

29 มิถุนายน 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับคณะกำกับ ติดตาม การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...

วันที่ 13, 14 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ร่วมกับ ป.ป.ช.จังห...

14 มิถุนายน 2563
วันที่ 13, 14 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบ ติดตามและสังเกตุการณ์ การดำเนินการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่  13, 14 มิถุนายน 2563  ศธจ.นครปฐม  ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบ ติดตามและสังเกตุการ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม โดยศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้น...

12 มิถุนายน 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม โดยศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจ ดูแล และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม โดยศูนย์เสมารักษ์  ลงพื้นที่ตรวจ ดูแล และเฝ้าระวังความประพฤตินักเ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ติดตามนโยบายการจัดการเรีย...

11 มิถุนายน 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรว...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

18 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมค...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

18 พฤษภาคม 2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้...

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอ...

30 มีนาคม 2563
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมการประชุม...

23 มีนาคม 2563
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อนุกรรมการ และนายไชยาก...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม รับการต...

28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม รับการตรวจราชการฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นท...

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.นครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติ...

28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.นครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 ปี (2563 – 2565)

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเชิง...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังห...

28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาก...

วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน...

03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 09.30 – 12.00 น.  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกร...

วันที่ 23 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนค...

03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 23 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมฯ

วันที่ 23 มกราคม 2563 ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดง...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจัง...

03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ONET

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล...

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบัติการติดตามประเม...

27 มกราคม 2563
วันที่ 21 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลระ...

วันที่ 23 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการจัดสอบ O...

27 มกราคม 2563
วันที่ 23 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มกราคม 2563  ศธจ.นครปฐม  จัดประชุมปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องกิ่งดาว โร...

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษา...

22 มกราคม 2563
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยข้าราชการพน...

ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 จังหวัดนครปฐม...

17 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 จังหวัดนครปฐม (ขอบคุณภาพจาก fb รร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) (https://www...

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ...

08 มกราคม 2563
วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กศน.อำเภอบางเลน

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ...

วันที่ 6 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเ...

08 มกราคม 2563
วันที่ 6 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนฟ้าใสวิทยา และโรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร อ.พุทธมณฑล

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวจุรีพร ...

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการตร...

22 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการตรวจราชการฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกา...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

19 ธันวาคม 2562
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  คร...

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการ โครงการ ศธ.จิตอา...

17 ธันวาคม 2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการ"โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการ"โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" ดร.กนก  ปิ่น...

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมการจัดท...

10 ธันวาคม 2562
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท...

07 ธันวาคม 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาใ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายพ...

08 ธันวาคม 2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้...

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษา...

06 ธันวาคม 2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบปัจจัยฯ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางเยาวดี  ใ...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับค...

27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง พร้อมบุคลากรใน ศธจ.นครปฐมต้อนรับคณะกรรมก...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศธจ.นครปฐม บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

06 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศธจ.นครปฐม บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ร่วมพิธีถวายผ้าพร...

03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.19 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีถวายผ้า...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะท...

17 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน...

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ผู้เก...

17 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สคบศ.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562  ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) ความร่วมมือในการ...

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครง...

25 กันยายน 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอมรรัต...

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมการประช...

25 กันยายน 2562
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมการประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลาการในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์   รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุ...

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบ...

25 กันยายน 2562
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและสร้างตัวชี้วัดวินัยเชิงบวก

วันที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปร...

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดงานมหกร...

17 กันยายน 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดงานมหกรรมการศึกษาสู่สายอาชีพ Show & Share Vocational 3 ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน...

วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน...

10 กันยายน 2562
วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯ

วันที่ 9 กันยายน 2562  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ม...

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมโคร...

09 กันยายน 2562
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการยุวกาชาดจิตอาสาฯ

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบา...

การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยกลุ่มลูกเส...

09 กันยายน 2562
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยคณะติดตาม ศธจ.นครปฐม ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง...

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม การเสวนาทา...

09 กันยายน 2562
 วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม การเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทพื่นที่จังหวัดนครปฐมตามโครงการTFE Coaching Teamsเพื่อยกระดับฯ

วันที่  6  กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิก...

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเกี่ยวกับการศึ...

05 กันยายน 2562
วันที่ 3 กันยายน 2562 ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา จัดประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสฯ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.  ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา จัดประชุมโครงการเพิ่ม...

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมโครงการ TFE ...

05 กันยายน 2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมโครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 26 สิงหาคม 2562  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  และนางสา...

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมรับ พลอากาศตรี วีร...

27 สิงหาคม 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมรับ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและเครื่่องเขียนพระราชทาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ส.ต.ต.หญิง มณฑรส  สุวรรณ  นิติกร  ชำนาญการได้รับมอบหมายจาก ดร.กนก  ปิ่นตบแต่...

วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมโครงการประช...

26 สิงหาคม 2562
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประ...

26 สิงหาคม 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจั...

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประ...

26 สิงหาคม 2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายไชยากาล เพชรชั...

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้า...

26 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายธนบดี  โสภาจันทร์  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.ก...

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวั...

26 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบัต...

26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบัติการการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานพิธีเปิดกา...

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดพิธีปิดงาน...

14 สิงหาคม 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ศธจ.นครปฐม จัดพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1โดย...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห...

14 สิงหาคม 2562
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรอง...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกา...

14 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้น ป6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม  2562  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพ...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการสร้างวิ...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการสร้างวินัยเชิงบวกระดับปฐมวัยจังหวัดนครปฐม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศฯ ตามโครงกา...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศฯ ตามโครงการ Coaching Teams

วันที่ 25 กรกฎาคม  2562   เวลา 08.30 น.  คณะ Supervisor Teams  ซึ่งประกอบด้วย นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนก...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน คสป.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ติดตามโครงการ TFE(Teams Fo...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ติดตามโครงการ TFE(Teams For Education)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตามการนำรูปแบบการพัฒนาจัดการเรียนรู้ไปใ้ช้ในสถานศึกษา ตามโค...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐมลงพื้นที่นิเทศฯ ตามโครงการ...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐมลงพื้นที่นิเทศฯ ตามโครงการ Coaching Teams

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 น. คณะ Supervisor Teams  ซึ่งประกอบด้วย นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอ...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ลงพื้นที่นิเ...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  คณะ Supervisor Teams ลงพื้นที่นิเทศฯตามโครงการ Coaching Teams

วันที่ 23 กรกฎาคม  2562   คณะ Supervisor Teams  ประกอบด้วย นายสมชาย  พูลศรี  นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลง...

31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตามโครงการ Coaching Teams

วันที่  22 กรกฎาคม  2562  เวลา 08.30 น.  คณะ Supervisor Teams  ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม นิเทศและประชุมปฏิบัติการพ...

12 กรกฎาคม 2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 11 กรกฎาคม  2562  Supervisor Teams  ประกอบด้วย นางมารศรี  เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์  นางสาวจุร...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ศธจ.นครปฐม วางพวงมาลาถว...

12 กรกฎาคม 2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ศธจ.นครปฐม วางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสมชาย พูลศรี  นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ และนายไชยากาล เพชร...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม นิเทศติดตามโครงการ TFE(Te...

12 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม นิเทศติดตามโครงการ TFE(Teams For Education)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตามการนำรูปแบบการพัฒนาจัดการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโคร...

วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชก...

08 กรกฎาคม 2562
วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ได้มอบหมายให้ ดร.รัฐวิทย์  ทองนวร...

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกร...

08 กรกฎาคม 2562
วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม  โดย ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหม...

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุม คสป.จังหวัดนค...

04 กรกฎาคม 2562
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุม คสป.จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุม คสป.จังหวัดนครปฐม นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ ไ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมป...

04 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมสัมมนากรอบหลักสูตรและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาฯท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30น.  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  มอบหมายใ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ศธจ....

04 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  Supervisor Teams ประกอบด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิ...

วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ...

28 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2562  Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 17 -18  มิถุนายน 2562   Supervisor Teams  ศธจ.นครปฐม  ซึ่งประกอบด้วย นางมารศรี  เหล่าบุญชัย  ...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ศธจ...

28 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ซึ่งประกอบด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษ...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวั...

28 มิถุนายน 2562
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ อ....

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ได้ลง...

28 มิถุนายน 2562
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562  Supervisor Teams ศธจ.นครปฐมได้ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุ...

11 มิถุนายน 2562
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน...

11 มิถุนายน 2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และดร.รัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึก...

วันที่ 31พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เป็นคณะกรรมการดำเนินงานและว...

07 มิถุนายน 2562
วันที่ 31พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เป็นคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณฯ

วันที่ 31พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แล...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน...

28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.โ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ...

24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ระดับจังหวัด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม โดย ดร.รัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผ...

24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ศธจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศ...

24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ศธจ.นครปฐม  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาศน.มารศรี  เหล...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ...

01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการบังคับใช้กฏหมายการศึกษาและข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ศธจ.นครปฐม นำโดย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอง ศธจ.นครปฐม และคณะ ร่วมประชุมเชิงป...

วันที่ 29 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ว...

30 เมษายน 2562
วันที่ 29 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

วันที่ 29 เมษายน 2562   ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทา...

วันที่ 25 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสั...

30 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช"

วันที่ 25 เมษายน 2562   ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่ว...

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธ...

30 เมษายน 2562
วันที่ 24 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค(กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร)

วันที่ 24 เมษายน 2562  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึก...

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภา...

30 เมษายน 2562
วันที่ 22 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่28

วันที่ 22 เมษายน ​2562​  นายสมชาย​  พูลศรี​ นางบงกชษกรณ์​ แซมสีม่วง​ ศึกษานิเทศ​ก์​ สนง.ศึกษาธิการจั...

วันที่ 19 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ย...

23 เมษายน 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาฯ

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนค...

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมคณะกรรมการประสานและขับ...

17 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครปฐม (คสป)

วันที่ 11 เมษายน 2562   นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายจากท...

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.256...

17 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะบุคลากร ศธจ.นครปฐม  ...

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 22.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทอง...

09 เมษายน 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 22.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 - 22.00 น.  ดร.รัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อ...

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ร...

09 เมษายน 2562
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.  ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์   รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณ...

วันที่ 6 เมษายน เวลา 08.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ พร้อมด...

09 เมษายน 2562
วันที่ 6 เมษายน เวลา 08.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันที่ 6 เมษายน เวลา 08.00 น. ดร.รัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการก...

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธ...

04 เมษายน 2562
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการฯ

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, ดร.รัฐวิทย์  ทองนวรั...

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิ...

04 เมษายน 2562
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำผลการสอบ O-NET

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษ...

20 มีนาคม 2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดงานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการติดตามป...

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษา...

19 มีนาคม 2562
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams.

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเช...

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรี...

12 มีนาคม 2562
ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริห...

06 มีนาคม 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจ...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริห...

06 มีนาคม 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ อำเภอบางเลน...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริห...

06 มีนาคม 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ อำเภอบางเลน...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมฟังการบรรยาย เร...

06 มีนาคม 2562
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม โดยการนำของ ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้ว...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม คณะกรรมการประจำอำเภอพ...

21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม คณะกรรมการประจำอำเภอพุทธมณฑล โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562   ศธจ.นครปฐม คณะกรรมการประจำอำเภอพุทธมณฑล  โดยคณะกรรมการติดตาม  ประเมินผ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริห...

21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประ...

14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาฯ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อส...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศธจ.นครปฐม คณ...

14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศธจ.นครปฐม คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดก...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมช...

14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมชี้แจงโครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.  ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง  เป็นประธานการประชุมชี้แจง...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวั...

14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นำคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นำคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบ...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศธจ.นครปฐม แ...

14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลฯ

วันที่ 11 กพ.. 2562 เวลา 13.00-16.30น.  ศธจ.นครปฐม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประ...

12 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อส...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ออกติดตาม ประเมินผลระบบ...

12 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ออกติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ประเมิ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ย...

08 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวั...

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม รับการตรวจรา...

01 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ศธจ.นครปฐม รับการตรวจราชการฯ

วันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ...

วันที่ 30 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน...

30 มกราคม 2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทา...

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษา...

30 มกราคม 2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการจ...

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี...

29 มกราคม 2562
ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย Day Camp

วันที่  29 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเป...

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อ...

18 มกราคม 2562
วันที่ 18 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท...

ศธจ.นครปฐม จัดงาน“วันครู” ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562...

18 มกราคม 2562
ศธจ.นครปฐม จัดงาน“วันครู” ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จัง...

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธี...

18 มกราคม 2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ของจังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 มกราคม 2562  เวลา 07.30 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำ...

ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั...

02 มกราคม 2562
 ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2561 โด...

เปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ....

01 ตุลาคม 2561
เปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ.นครปฐม)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่าน ดร. เกรียงพงศ์ ภูมิราช อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธ...

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะ...

10 กันยายน 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหว...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ...

13 พฤษภาคม 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงป...

ตรวจโรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา (แพรววิทยา)...

13 พฤษภาคม 2561
ตรวจโรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา (แพรววิทยา)

      เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  14.00 น.  นายรัฐวิทย์   ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังห...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่...

08 พฤษภาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Professional Commmunity (PLC) ...

08 พฤษภาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Professional Commmunity (PLC)

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Professional Commm...

คนดีศรีนครปฐม.. 4 หนูน้อยนครปฐม เก็บเงินมัดรวมสลากกินแบ่งได...

08 พฤษภาคม 2561
คนดีศรีนครปฐม.. 4 หนูน้อยนครปฐม เก็บเงินมัดรวมสลากกินแบ่งได้ รีบแจ้งตำรวจหาเจ้าของคืน!

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 6 พ.ค.61 ร.ต.อ.นิวัฒน์ เสี่ยงสาย รองสารวัตรส...


inforout

มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จัดกิจกรรม BA Op...

01 ธันวาคม 2564
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จัดกิจกรรม BA Open House Salaya Campus 2021

มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา...

ผู้ปกครองร่วมประชุมวันเปิดภาคเรียนอย่างล...

17 พฤษภาคม 2561
ผู้ปกครองร่วมประชุมวันเปิดภาคเรียนอย่างล้นหลาม

ผู้ปกครองร่วมประชุมวันเปิดภาคเรียนอย่างล้นหลาม   ...

โรงเรียนศรีวิสารวาจา ติด 1 ใน 10 โรงเรีย...

13 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนศรีวิสารวาจา ติด 1 ใน 10 โรงเรียนในภาคกลางฯ ที่บริหารจัดการ ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดั...

13 พฤษภาคม 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล,มัธยมศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบา...


pub