:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ::
 

การประเมิน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

       9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน     

          2) ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร,คณะผู้บริหาร,บุคลากร ศธจ.นครปฐม)    

          3) อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน   

          4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          5) ข้อมูลการติดต่อ (โทรศัพท์หน่วยงาน,ที่ตั้งหน่วยงาน)

          6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
              - พระราชบัญญัติ
              - พระราชกฤษฎีกา
              - กฏกระทรวง
              - ประกาศกระทรวง
              - ระเบียบ
              - มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

       9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

          7) ข่าวประชาสัมพันธ์
              - ข่าวผู้บริหาร
              - ข่าวประชาสัมพันธ์
              - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
              - ข่าวการศึกษา             

       9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8) Q&A ช่องทางตอบข้อสอบถามของผู้รับบริการ

          9) Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

9.2 การบริหารงาน

       9.2.1 แผนดำเนินงาน

          10) แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

          11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

          12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

       9.2.2 การปฏิบัติงาน

          13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       9.2.3 การให้บริการ

          14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          17) E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

       9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

          19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

          20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

       9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2562

          22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

          24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       9.4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                - การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
                - การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
                - กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

          26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

       9.5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
                - คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
                - คำสั่งแต่งตั้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

          30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 
                   - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2562
                   - ผลการดำเนินงาน 2562

       9.5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อเจตจำนงสุจริต
                - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

          36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

          37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2562

       10.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       10.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

          40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)

          41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          42) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          43) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          44) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          45) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          46) มาตรการป้องกันการรับสินบน

          47) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          48) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

ศึกษาธิการ

 

 

ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

 

 ลิ้งค์หน่วยงานการศึกษา

แบนเนอร์

ผลงานทางวิชาการ สป.ศธ.

 


 


 


 

  ITA_2562


ITA_2563

 

 

QR-CODE

แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3064-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

2710233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
636
1440
2076
2680012
636
185724
2710233

Your IP: 18.204.227.117
2020-06-01 22:43
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th
Admin ... Amornrath Jinda : sirkan0807@gmail.com